Posted on

แจ้งส่งสินค้าประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

วิตามินอาหารเสริม ราคาถูก

ประหยัด ศรีธาราธิคุณ 669917139521
จุฑาพา สิริอภิวัฒนกุล 669445553092
ก้าวก้าวกุ๊ด 665324098519
ก้าวก้าวกุ๊ด 661956341563
ณิชาดา ฐานะเดชากิจ 662423116301
ปิ่นวดี ฆังฆะ SHP4048947191
บัวรินทร์ พันธุ์ศรี 661634348128
นายสาธิต ไชยวังษา 663254438390
ไกรฤทธิ์ เที่ยงวงศ์ 661758749284
นิรชา คชะสุต 663785092119
กฤษณา กมลเลิศ 665566783388
มุกดา พรเพ็ชรเลิศ 667317911799
นิคม ชัยวงค์ 662488876701
วุฒิไกร สุรินทร์ 668126432205
Panya Sarapadnuek 667031966870
ขจรจิต สอนคม 667775859406
วรรณา ชื่นกลิ่น 664985770229
นางเหมือนจันทร์ ทองกก 665411412086
อัปสร มัทวาธิ 660311796528
กัญญาวีร์​ ​สุขปัญหา 664203534709
ยลรดา บุญมาก 661105555127
มาลินี จรัลทรัพย์ 662202155896
นาย ธนัตถ์ ม่วงศิริ 667709341935
พิมพา จิตกวินทิพย์ 662242329904
สุวพัชร แหวนบัญชี 669855867216
มารยาท เงินดี 662899299144
แคท 662880874073
ปวีณา นั่งสูงเนิน 665049395485
สุพัตรา ศิวะพิมล 664438825365
พรนภา สินธุนาวา 663903251195
นริศรา มโนวงค์ 663483962736
สุดาพร คำเทศ 667309096188
วรรศ์วิภา โรจนมณเฑียร 667341281531
K.วราวัลย์ คนทัด 665475518098
เกตุวดี โอรักษ์ 661263241726
ธีระนนท์ สุทธิถาวรกิจ 667045538744
วิลาวัลย์ โพธิ์ดิษฐศิริ 662925272313
วารุณี ณ น่าน 669729886570
ชมภู กองแก้ว 661670111430
สิขร โภควนิช 669893102842
ปัทมา สำราญใจ 665675103622
พบูมาศ ศิริอาชวะวัฒน์ 660104613028
พัชราภา คลี่ฉายา 668888842383
นายสุชิน พุ่มพวง KERPU051860035
ธนวรรณ เเซ่ตั้ง KERPU051860080
อุไรวรรณ นาคพร้อมสุข KERPU051860102
คุณนลินทิพ EG339713310TH
คุณฟสตีเมาะห์ RE170318425TH
คุณจันทร์สี EG339713218TH

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ nanavitamin ค่ะ

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

 

Posted on

แจ้งส่งสินค้าประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วิตามินอาหารเสริม ราคาถูก

คุณชิด บรรดิษไทย SHP4035774990
คุณจันทร์ทิมา กรรณาลงกรณ์ SHP4035781967
คุณจันทร์ทิมา กรรณาลงกรณ์ SHP4035781153
คุณอลงกรณ์ วีระนนท์ SHP4035782306
คุณพชร สว่างรัตน์ SHP4035774292
น้องเพริล์ SHP4035779467
คุณมัทนา ขวัญศรีวงค์ SHP4035778922
คุณภรภัทร ผาติสกุลเดช SHP4035780766
คุณกรพรรณ โพธิ์พระคุณ SHP4035778309
คุณอมรรี ใจภัทรมงคล SHP4035782949
คุณอนงค์นาถ วงศ์สิริ SHP4035773785
คุณณัฏฐณิชา ทรงตระกูล SHP4035780821
คุณธัญรดี ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง SHP4035816576
ร้านยาแฟมิลี่ SHP4035824062
คุณวรัญญา กุลกิติรังษี SHP4035819645
คุณปราณั ทิวะทรัพย์ 243137530068387
คุณขวัญศิริ อารีรักษ์ 234158980884402
คุณพร เล็งสี EW324153313TH

ขอบคุณที่ใช้บริการนานาวิตามินค่ะ

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

Posted on

แจ้งส่งสินค้าประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วิตามินอาหารเสริม ราคาถูก

คุณประศักดิ์ ปรากฎรัฐ SHP4034234169
คุณPatoom SHP4034227134
คุณNiphaphorn (patoom) SHP4034231791
คุณทิพย์วรรณ อัคราวานิช หรือทุม SHP4034234043
คุณธัญญะรัตน์ วงษ์วราสุวรรณ​ SHP4034232025
คุณนิภาพร(ปทุม) SHP4034240365
คุณมุกดา พรเพ็ชรเลิศ SHP4034349151
คุณบุญยืน ชัยสนิท SHP4034361859
ดร.อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน SHP4034360761
คุณอนันทชัย บุณยอมรรัตน์ SHP4034397376
คุณพรทิพย์ สาหร่ายสุวรรณ์ SHP4034401177
คุณจีรภัสสร์ บุปผเวส SHP4034388394
คุณนิพันธุ์ พิริยะพันธุ์ SHP4034391991
คุณIsara kanjanarat SHP4034396672
คุณคุณนุชจรี. งามเลิศ SHP4034400099
คุณอภิชาติ โตบุญเลี้ยง SHP4034397567
คุณคุณติม ตั้งเซ่งหลี SHP4034400874
คุณญาณิศา นาทันลีบ SHP403439889
คุณณภัชชา ยิ้มเยื้อน(มิ้ว) SHP4034405460
คุณยนต์ คำสงค์ SHP4034401058
คุณเบญวรรณ เวทีบูรณะ SHP4034399480
คุณบุษบา เทียนทอง SHP4034406501
คุณสิราวรรณ ยิ้มเยื้อน SHP4034404037
คุณพระวิสุทธิ์ วงศ์บังอร SHP4034403321
คุณภาณุมาศ เดชอาคม++ SHP4034404040
คุณเฉลา. คณะพิจารณ์ SHP4034393678
คุณพัฒน์นรี กิตติสุรินทร์ SHP4034400734
คุณภาณุมาศ เดชอาคม SHP4034406305
คุณเฉลา SHP4034401778
คุณนฤดม สินพรชัย SHP4034403524
คุณวรรณนิภา นันทราช SHP4034402424
คุณภัทรา ชมชื่น SHP4034404975
คุณโสภา บุญตาปวน SHP4034404471
คุณอนุสรา พนาสูรย์ SHP4034387095
คุณศิริพรรณ เขียวฉลัว SHP4034396119
คุณณัฐสุภา สายจันทร์จอม SHP4034396332
คุณปัญญา กิ่งนอก SHP4034402049
คุณศิริพร นครไทย SHP4034401502
คุณวราภณ์ บุญมาเนียม SHP4034401649
คุณเฉลา SHP4034400804
คุณAnchalee Prachotrattanakul SHP4034400202
คุณศิริพร พิสุทธิ์ไพศาล SHP4034400513
คุณธนัญญา SHP4034399911
คุณYellowbsp SHP4034397426
คุณBluebsp พี่หนึ่ง SHP4034399805
คุณวิรัช บุญมาเนียม SHP4034335093
คุณธนัญญา ยันตรัตนะววรณ SHP4034401000
คุณกฤตย์ แซ่ซิง SHP4034394678
คุณธนพร อิทธาภิชัย SHP4034389742
คุณฐิติญาณี รุ่งพิทยาธร SHP4034391275
คุณเฉลา SHP4034389790
คุณเฉลา SHP4034393021
คุณณพปพัชร์ พัฒนภาพิพัฒน์ SHP4034394707
คุณจิราภรณ์ SHP4034390430
คุณเฉลา SHP4034390791
คุณอภิญญา อัคราวานิช SHP4034393267
คุณษิญาภา จิตเจริญยศ SHP4034387342
คุณมยุรี สิงห์ประสาทพร SHP4034393957
คุณจิราภรณ์ อริยะสัตย์ SHP4034395205
คุณวิวัฒน์ SHP4034390431
คุณไพพรรณวดี ธรรมลังกา SHP4034392084
คุณชินวัตร ไชยณรงค์ SHP4034388988
คุณมยุรา สิงห์ประสาทพร SHP4034388332
คุณนุชจรินทร์ บัวพิมพ์ SHP4034394777
คุณประเมศฐ์ ศรีวิรัตนชัย SHP4034344832
คุณอนุสรา SHP4034343935
คุณสมศรี​ ไชย​ณรงค์ SHP4034349249
คุณชาญวิทย์ บังพิมพ์ SHP4034342931
คุณพัชรา บัวพิมพ์ SHP4034340788
คุณพ.ต.ท. ทิม ไชยณรงค์ SHP4034346520
คุณศุภชาวัลย์ กองคำ SHP4034391845
คุณอำไพ อติพรพาณิชย์ SHP4034392765
คุณ ขวัญใจ ส่องแสงจันทร์ SHP4034385494
คุณนางกุหลาบ แดงขาว SHP4034393275
คุณนัฐฐิณี ศิลปมงคลกุล SHP4034391444
คุณpatnaree kittisurin SHP4034396200
คุณรวัชร เดชอาคม SHP4034393520
คุณปลา SHP4034398101
คุณกิตติพันธ์ SHP4034392527

 

ขอบคุณที่ใช้บริการนานาวิตามินค่ะ

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

 

Posted on

ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำข้าวราคาถูก www.marketforhealth.com

ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว ได้จากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว และจมูกข้าว (rice germ) อุดมด้วยสารสำคัญทางธรรมชาติ และมีคุณค่าสูงต่อร่างกายและด้วยประโยชน์ที่มีมากมายหลากหลาย ทำให้น้ำมันรำข้าวเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

สารสำคัญจากน้ำมันรำข้าวประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว ขายส่ง น้ำมันรำข้าว

น้ำมันที่สกัดจากรำข้าว มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอี ถึง 6 เท่า นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินมากมาย

แกมม่า ออไรซานอล เป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ สาร gamma-oryzanol ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดี ช่วยลดการตีบตันของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และช่วยต่อต้านการอักเสบได้ และที่สำคัญยังช่วยปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายของคนวัยทองได้อีกด้วย

กรดไลโนเลอิก เป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม Omega-6 ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด เสริมสร้างสุภาพหัวใจที่แข็งแรงและต้านการอักเสบ

กรดโอเลอิก เป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม Omega – 9 มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับไขมันในเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือด ลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ควบคุมระดับไขมัน นอกจากนี้ ยังช่วยบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำได้อีกด้วย

ฟอสโฟไลปิด เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มต่างๆ ของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อหุ้มสมองและประสาท ทำให้การสื่อกระแสประสาททำงานได้ดีขึ้น ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษและอนุมูลอิสระต่างๆ นอกจานี้ยังช่วยเสริมในด้านความจำ และช่วยลดอาการเครียดได้

วิตามินบี มีความสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาท ป้องกันเซลล์ประสาทจากสารที่เป็นพิษ และอนุมูลอิสระต่างๆ ช่วยลดความเครียด และเสริมสร้างความจำ

เมลาโทนิน ช่วยทำให้นอนหลับสบาย ช่วยลดความเครียด การควบคุมนาฬิกาชีวิตในร่างกาย (วงจรการนอนหลับและการตื่น) ช่วยให้ได้ผลดีในผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง ชะลอและป้องกันภาวะ Alzheimer

วิตามินอี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีหน้าที่ในการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง ปราศจากริ้วรอยเหี่ยวย่นและป้องกันการแก่ก่อนวัย

เซราไมด์ เป็นองค์ประกอบของไขมันในชั้นผิวหนัง ซึ่งมีความสำคัญในการปกป้องผนังเซลล์จากการถูกทำลาย มีความสามารถในการกักน้ำได้ดี ช่วยป้องกันการสูยเสียน้ำจากผิว ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น และชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา

ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว

 • ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
 • ลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
 • เพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น
 • ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ เสริมสร้างสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง
 • สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาทสมองให่้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนในสตรีวัยทอง
 • ช่วยลดความเครียด
 • ช่วยทำให้นอนหลับสบาย รักษาภาวะโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง
 • ชะลอและป้องกันภาวะสูญเสียน้ำจากผิว ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น เพิ่มความชุ่มชื้น
 • ลดการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดำ
 • ปกป้องผิวจากรังสียูวี
 • ลดอาการผิวปกติต่างๆ ของสตรีวัยทอง
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว

Posted on

มาทำความรู้จักกับอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยกันดีกว่า

วิตามินอาหารเสริมถูก

ในปัจจุบันเราจะพบว่าอัตราการขยายตัวของผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกปี และไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ผู้สูงอายุทั่วโลกก็มีอัตราสูงขึ้นเช่นกัน เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นก็เป็นธรรมดาที่โรคภัยไข้เจ็บก็จะเยอะขึ้นด้วย และเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น ก็ต้องรับประทานยารักษาโรคมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน จะเรียกได้ว่าผู้สูงอายุมักจะมีความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องใส่ใจและดูแลมากขึ้น ดังนั้นการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นการแพทย์ที่จะเข้ามามีบทบาทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต วันนี้ด้วยความกรุณาของแพทย์หญิงอรุณศิริ แสงอลังการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัย จะมาแนะนำให้เราได้รู้จักกับเรื่องอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยกันให้มากขึ้น มาติดตามกันเลย

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย คือ อะไร

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ก็คือ การบริการดูแลสุขภาพทางการแพทย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นไปที่การดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือ ทั้งดูแล แก้ไขและป้องกัน ในเรื่องของสุขอนามัยของผู้สูงอายุ”

ทำไมต้องเน้นไปที่การดูแลผู้สูงวัย

“คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยารวมไปถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆ ปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะมากขึ้นตามวัยไปด้วย เพราะร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพ อวัยวะบางส่วนจะเริ่มทำงานช้าลงและทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม คนแก่จึงมักจะเจ็บป่วยบ่อยและเป็นทีหลายโรค และโรคแต่ละโรคที่เป็นบางทีก็เชื่อมโยงกัน บาทีก็ตีกันขัดแย้งกันซึ่งการรักษาก็ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าคนวัยหนุ่มสาว เป็นโรคมากก็ต้องรับประทานยาเยอะ นั่นเท่ากับว่าเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันความซับซ้อนของปัญหาก็จะมีมากกว่าคนในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเมื่อเราพบแล้วว่า คนแก่เป็นกลุ่มคนที่มีความซับซ้อนในเรื่องปัญหาสุขภาพมาก และอัตราส่วนของคนกลุ่มนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ในทางกลับกันองค์ความรู้และปัจจัยอื่นๆ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้นั้นยังมีไม่เพียงพอ วิทยาการทางการแพทย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะช่วยทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ช่วงชีวิตที่ถูกยืดอายุออกมานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่มีคุณภาพด้วย วงการแพทย์ทั่วโลกมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงพยายามมุ่งเน้นในการบริการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้ จึงทำให้เกิดงานด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยขึ้นมา”

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย จะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการประเมินเรื่องการใช้ยาการดูแลสุขภาพทั่วไปตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุ เช่น ความจำเสื่อมปัสสาวะเล็ด ประสานงานด้านการแพทย์ระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึงประสานงานเพื่อทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย”

ปัจจุบันแพทย์และบุคลากรในด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยมีความสำคัญอย่างไรและมีเพียงพอหรือไม่

การดูแลรักษาเด็กต้องใช้หมอเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กการดูแลรักษาผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องมีหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลคนสูงอายุเหมือนกัน แต่ในทุกวันนี้จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ยังเรียกว่ามีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของปัญหาที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะขณะนี้คนไทยยังไม่เข้าใจปัญหานี้อย่างลึกซึ้งจึงยังมองไม่เห็นความสำคัญทางการแพทย์ในด้านนี้ ถึงแม้ว่ากระแสความตื่นตัวในเรื่องของผู้สูงอายุจะมีมาบ้างแล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ต้องใช้เวลากว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น”

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัยของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีบริการด้านใดบ้าง

“โรงพยาบาลของเราได้ตระหนักถึงปัญหาด้านผู้สูงวัย จึงมีการจัดตั้งศูนย์ชีวายั่งยืน ขึ้นมา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีบริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยสูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค ถ้าเป็นโรคแล้วก็จะรักษาเยียวยา ช่วยเหลือเพื่อพื้นฟูสภาพ จากนั้นก็จะติดตามผลการรักษามีการไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุกับครอบครัว รวมถึงเป็นการประสานงานระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด มีการส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและให้แนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งบริการทางการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยของโรงพยาบาลเราพร้อมจะให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง”

บทความนี้เราได้พาทุกท่านไปรู้จักกับการแพทย์อีกหนึ่งสาขาคือ อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นงานด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างแน่นอนในอนาคตกันไปแล้ว ในบทความต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรดี ๆ มานำเสนอกันนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะ

พญ. อรุณศิริ แสงอลังการ